МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
КАФЕДРА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА САНОЛОПЇ
МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції
з міжнародною участю
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЯГНЕННЯ
ЗДОРОВ'Я ТА ДОВГОЛІТТЯ»
13-14 травня 2009 року
Київ - 2009 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
проф. Апанасенко ГЛ.
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
проф. Попова Л.О.
доц. Морозов М.В.
доц. Волгіна Л.М.
асист. Бушуєв Ю.В.
асист. Куртян Т.В.

ЗМІСТ
ВСТУП 4
ВАЛЕОЛОГИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА 6
Г. Л. Апанасенко
МИРОПОНИМАНИЕ «ДРЕВО ЖИЗНИ»
И ОРТОДОКСАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 24
А.Н. Петров
ПРИНЦИП ПРОГРЕССИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОФИЗИКИ 32
Полетаев А.И.
РЕЗЕРВНЬІЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 33
Неумьівакин И.П.
ПОШУК НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ВЧИМОСЯ У КВАНТІВ 34
Н.В. Андрієвська
СПИРАЛЬНЬІЕ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИИ, УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 35
Богатьіренко Е.В.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
С НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ 36
Бусловская Л.К.
ХОЛІСТИЧНИЙ ПАЛСІНГ- ЕЛЕМЕНТ ПСИХООЗДОРОВЛЕНИЯ 37
Бушуєв Ю.В.
НОВА СТРАТЕГІЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ 38
Бушуєв Ю.В.
АNТІ-АGЕ ТЕРАПИЯ 39
Волгина Л.Н.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ В УКРАЇНІ 40
Видиборець С. В., Костюкова Н. І.
ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИДЕИ БЕССМЕРТИЯ 41
Гавриленко С.
ДУХОВНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 43
Горова А.І., Пісоцька Л.А., Лапицький В.М., Лагутенко Р.С.
ПОЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА 44
Гуляева Ф.И.

ОПЬІТ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРИДНЕПРОВСКОМ РЕГИОНЕ
МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОИ МЕДИЦИНЫ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЬІХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 44
Кижаев С.А., Усенко А.А, Пивоварчук В.С.
СИСТЕМА ДО-ІН В ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ХВОРИХ
НА СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ (СХВ) 49
КопчакС.К., Чудна Р.В.
ВАЛЕОЛОГИЯ КАК МЕТАТЕОРИЯ 52
Кулиниченко В.Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 53
Куртян Т.В., Полянська О.С.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ
НЕСТАБІЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ 54
Літун Ю. М.
НОВЕ ТЕХНІЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ
МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ 56
Літун Ю. М.  
ПРОБЛЕМУ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 56
Марков В.А., Ноткин Г.Л.
ВАЛЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 57
Мартынюк А. А.
АУТОРЕГРЕССИИ, КАК ЧАСТЬ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНУ
И АЛЬТЕРНАТИВА ПСИХОАНАЛИЗУ 63
Нефедова О.Б.
БИОЭНЕРГОЛОГИЯ И НОВЫЕ ЭНЕРГИИ 64
Павловец И.Н.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНИЙ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД-СИМВОЛ «ДРЕВО ЖИЗНИ»
В УПРАВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЕМ (по А.ПЕТРОВУ) 65
Пивоварчук.В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ХВОРИХ НА НЕХОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ 69
Погоріла О. І.
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЗДОРОВЬЕ 70
Попова Л.А.

-3-
0 СФЕРАХ КОМПЕТЕНЦИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГИГИЕНЬІ,
ЭК0Л0ГИИ И ВАЛЕОЛОГИИ 74
Савченко В.Н., Самохвалов В.Г., Суббота Н.П., Прасол О.Д.
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 76
Рождественский В.И.
РАЗМЬІШЛЕНИЕ О ПУТЯХ УПРАВЛЕННЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА 77
Семенча И.Е.
ДІАГНОСТИКА ПРИХОВАНИХ ПОРУШЕНЬ ГЛІКОЛІТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ В ЕРИТРОЦИТАХ РЕГУЛЯРНИХ ДОНОРІВ КРОВІ 78
Сергієнко О. В.
ВАЛЕОЛОГИЯ В ЭТИКЕ ДАРВИНИЗМА (к 200-летию Ч.Дарвина) 79
Суббота Н.П., Прасол С. Д.
ГОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я 83
Торхова Т.В., Гураль Л.В., Здрайковська М.В.
САНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИНДРОМУ
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЛІКАРІВ 84
Царенко А.В., Андріїшин Л.І., Злотник Т.В., Панько Н.Я.
ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ
У СПОРТСМЕНІВ-РОЗРЯДНИКІВ ТА ШЛЯХИ її ВИРІШЕННЯ 85
Чудна Р.В., КопчакС.К.
ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ 86
Апанасенко Г.Л.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЬІ 90
Апанасенко Г.Л.
ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 97
Апанасенко Г.Л.
МЕСТО НАУКИ «ВАЛЕОЛОГИЯ»
В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 106
Апанасенко Г.Л, Прасол С.Д.
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИБС:
ОТ ИНДУКЦИИ К ДЕДУКЦИИ 111
Апанасенко Г.Л.
ОБРАЩЕНИЕ ВАЛЕОЛОГА К ЗДРАВОМУ СМЬІСЛУ ГИГИЕНИСТОВ 118
Апанасенко Г.Л.
ПОЧЕМУ ВЬІМИРАЮТ ВОСТОЧНЬІЕ СЛАВЯНЕ? 122
Апанасенко Г.Л.
СМЕРТЬ НА ФИЗРЕ 133
Апанасенко Г.Л.

Добавить комментарий